Forretningssbetingelser

Nedenfor kan du læse de gældende forretningsbetingelser, når du handler med Motorkompagniet Aps.

1. Anvendelse

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået mellem Motorkompagniet ApS (herefter Motorkompagniet) CVR-nr. 41921404 og kunder (herefter Kunden) vedrørende Motorkompagniets tjenesteydelser til Kunden.

1.2 Ved ændringer eller fravigelser af disse betingelser, kræves der skriftlig enighed mellem Motorkompagniet og Kunden.

 
2. Forretningsgrundlag og ydelser

2.1 Motorkompagniet driver konsulentvirksomhed og leverer i den forbindelse tjenesteydelser til selskabets kunder.

2.2 Motorkompagniets ydelse består blandt andet i at værdifastsætte registreringsafgifter i henhold til registreringsafgiftsloven samt anmelde værdifastsættelse til Motorstyrelsen/Skattestyrelsen (herefter SKAT). Derudover yder Motorkompagniet rådgivning til køb af biler i ind- og udland. Rådgivningen sker på baggrund af Kundens oplysninger og ønsker, og Motorkompagniet kan derfor på vegne af Kunden bistå med rammerne omkring køb af bil, herunder kontakt til sælger, forhandling og rådgivning af vilkår og betingelser, gennemgang af dokumenter mv.

2.3 Motorkompagniet er registreret efter registreringsafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift hos SKAT efter gældende lovgivning.

 

3. Aftalens indgåelse

3.1 Indgåelse af aftalen mellem Motorkompagniet og Kunden sker primært ved henvendelse til Motorkompagniet i form af telefon eller e-mail eller udfyldelse af kontaktformular via motorkompagniet.dk.

3.2 Ved bestilling af en ydelse accepterer Kunden at disse “Forretningsbetingelser” samt Motorkompagniets ”Handelsbetingelser” er gældende for ydelsen. Begge betingelser fremgår af Motorkompagniets hjemmeside.

 

4. Afgiftsberigtigelse og værdifastsættelse

4.1 Motorkompagniet fastsætter registreringsafgiften på køretøjer ved afgiftsfastsættelse og afgiftsberigtigelse. Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en værdifastsættelse fra SKAT, kan anmeldelsen efter 90 dage vurderes på ny af Motorkompagniet.

4.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter Kunden sig til at udlevere samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som Motorkompagniet anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som Motorkompagniet ikke er ansvarlige for, ligesom længere sagsbehandling kan forekomme.

4.3 Når Motorkompagniet har modtaget de anmodet dokumenter og oplysninger på køretøjet, beregner Motorkompagniet registreringsafgiften og denne sendes til Kunden. Motorkompagniet bestræber sig på at udlevere en bindende forhåndsvurdering til Kunden inden for 24 timer på hverdage. Bindende forhåndsvurderinger sker skriftligt til Kunden.

4.4 En bindende forhåndsvurdering fra Motorkompagniet er alene gældende i 30 dage. Tilbuddet accepteres skriftligt pr. mail eller ved betaling af faktura til Motorkompagniet. Såfremt acceptfristen overskrides må Kunden påregne køb af ny afgiftsfastsættelse.

4.5 Ved endelig afgiftsfastsættelse modtager Kunden faktura eller anden betalingsinstrukser fra Motorkompagniet, bestående af en registreringsafgift, ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt. nummerpladegebyr. Motorkompagniets gebyrer er inklusiv 25 % dansk moms.

4.6 Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgift, ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt. nummerpladegebyr), til Motorkompagniet inden 30 dage. Såfremt betalingsfristen overskrides bortfalder den bindende forhåndsvurdering. Efter betaling modtager Kunden kvittering på værdifastsættelsen pr. mail, samt instrukser for afhentning af nummerplader.

4.7 Kunden kan efter modtagelse af mailkvittering på værdifastsættelse, henvende sig til en vilkårlig synsvirksomhed for udlevering af nummerplader.

4.8 Udlevering af nummerplader og/eller omregistrering af køretøjet, skal ske senest 7 hverdage efter Kundens modtagelse af maikvittering. Såfremt denne frist overskrides, forbeholder Motorkompagniet sig ret til at tilbagetrække værdifastsættelsen og er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 500,00.

4.9 Ved henvendelse til en synsvirksomhed for udlevering af nummerplader, medbringes blot original registreringsattest bestående af del 1 og del 2. Kunden skal inden henvendelse til synsvirksomheden, tage stilling til valg af forsikringsselskab, ejerens CPR-nummer samt valg af nummerpladetype (med eller uden EU-mærke).

4.10 Eventuelle ekspeditionsgebyr hos den valgte synsvirksomhed afholdes af Kunden alene.

4.11 Såfremt Kunden ikke overholder accept og/eller betalingsfristen på 30 dage, frafalder fastsættelsen.

4.12 Motorkompagniet forbeholder sig ret til at genberegne afgiftsfastsættelsen hvis der i perioden mellem det tidspunkt hvor beregningen er foretaget og det tidspunkt hvor indregistreringen ønskes, er foretaget ændringer i registreringsafgiftsloven eller anden relevant lovgivning.

 

5. Forhåndsvurdering

5.1 Kunden anmoder om forhåndsvurdering på www.motorkompagniet.dk

5.2 Motorkompagniet kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som Kunden overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikke-indregistreret køretøj som befinder i Danmark. Forhåndsvurdering er gældende i 30 dage.

5.3 Der skal uden undtagelse ske en forhåndsvurdering af køretøjet inden den endelige værdifastsættelse finder sted hos SKAT.

5.4 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra Kundens oplysninger og dokumenter på det aktuelle køretøj. Motorkompagniet kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger eller handlinger fra Kunden. Dette gælder endvidere konsekvenserne af en forhåndsvurdering baseret på baggrund af Kundens fejlagtige oplysninger.

5.5 Motorkompagniet forholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i regelgrundlaget som har, eller kan have, effekt på forhåndsvurderingen.

5.6 Vælger Kunden at få en forhåndsvurdering af Motorkompagniet, anses tilbuddet for bindende i 30 dage fra Kundens modtagelse af tilbuddet.

5.7 Tilbuddet inkluderer registreringsafgift, nummerplader, risikotillæg, og moms. Ønsker Kunden andre ydelser inkluderet i tilbuddet, såsom toldsyn, hjemtagelse mv., så skal dette påregnes som en merudgift. Se gældende priser på www.motorkompagniet.dk/import-service/ 

5.8 Accepteres en forhåndsvurdering og dermed afgiften, accepterer Kunden Motorkompagniets forretnings- og handelsbetingelser som findes på www.motorkompagninet.dk.

 

6. Formidling af rapporter om køretøjer

6.1 Motorkompagniet formidler rapporter om køretøjer udført af professionelle leverandører i Europa, som Kunden kan vælge at anvende som grundlag for køb af køretøj.

6.2 Motorkompagniet er på ingen måde part i en sådan aftale, og er alene formidler af rapporter. Aftale om Kundens køb af en rapport, er således alene en aftale mellem Kunden og leverandøren.

 

7. Indkøb af køretøj på baggrund af fuldmagt

7.1 Motorkompagniet kan indkøbe et givent køretøj på vegne af Kunden, når Kunden forinden har afgivet skriftlig fuldmagt til Motorkompagniet. Fuldmagten indebærer dermed, at Motorkompagniet kan indgå bindende aftaler om køb af et køretøj på vegne af Kunden.

7.2 Kundens afgivelse af skriftlig fuldmagt indebærer også, at Motorkompagniet kan indgå aftaler om transport af køretøjet til Danmark samt andre relevante ydelser som er forbundet med indkøb og transport af køretøjet til Danmark.

7.3 Det præciseres, at en købsaftale omkring et køretøj alene indgås mellem sælgeren af køretøjet og Kunden. Motorkompagniet er alene fuldmagthaver og rådgiver, og kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved køretøjet. Således kan Motorkompagniet ej heller stilles til ansvar for beskadigelser og forsinkelser, som måtte blive påført køretøjet under transport, da Motorkompagniet ikke er part i disse aftaler.

7.4 Da Motorkompagniet ikke på nogen måde er part i aftalen, foregår betalingstransaktionen således alene mellem Kunden og sælgeren af køretøjet.

 

8. Hjemtagelse

8.1 Motorkompagniet tilbyder Kunden at formidle hjemtagelse af køretøjet.

8.2 Motorkompagniet er alene formidler, og en aftale om hjemtagelse indgås således mellem Kunden og den aktuelle transportvirksomhed. Motorkompagniet er således ikke part i en sådan aftale.

8.3 Uoverensstemmelser og eventuelle krav mellem Kunden og aktuelle transportvirksomhed vedrørende mangler, skader eller forsinkelser, er Motorkompagniet uvedkommende, og skal løses parterne imellem.

 

9. Priser og betalingsbetingelser

9.1 Samtlige priser oplyst af Motorkompagniet er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

9.2 Betaling af Motorkompagniets gebyr og risikotillæg sker sammen med Kundens betaling af registreringsafgift samt nummerpladegebyr. Ved betaling accepteres gebyrerne i sin helhed.

9.3 Fakturering af forhåndsvurdering opdeles med registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og evt. nummerpladegebyr.

9.3.1 Risikotillæg går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til Motorkompagniet. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales gebyrer, såfremt der sker regulering af registreringsafgiften eller ej.

9.3.2 Ved eventuelle reguleringer fra SKAT, vil Kunden ikke opkræves differencen fra reguleringen.

 

10. Fortrydelsesret

10.1 Kunden har indtil betaling af faktura fortrydelsesret. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke fortryde aftalen. Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden hurtigst muligt give skriftlig meddelelse herom til Motorkompagniet.

10.2 Forhåndsvurderingen er en individuel konsulentydelse og er ikke omfattet af fortrydelsesret.

 

11. Ansvarsbegrænsning og forbehold

11.1 Motorkompagniet tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

11.2 Motorkompagniets ansvar over for Kunden er alene begrænset til at omfatte et direkte tab og er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden betalte gebyr til Motorkompagniet.

11.3 Motorkompagniet indestår for ethvert forhold mellem Motorkompagniet og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelse til SKAT.

11.4 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse.

11.5 Motorkompagniet søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer. Motorkompagniet afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid.

 

12. Forhold til SKAT

12.1 Motorkompagniet er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens §15. Motorkompagniet har stillet sikkerhed overfor SKAT for Motorkompagniets forpligtelser jf. reglerne i registreringsafgiftsloven.

12.2 Motorkompagniet hæfter som den eneste part over for SKAT, såfremt SKAT vurderer kundens værdifastsættelse for lav. Motorkompagniet friholder kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.

12.3 Straks kunden har overført registreringsafgiften til Motorkompagniet, indestår Motorkompagniet for at betalingen til SKAT sker regelmæssig og efter gældende regler.

 

13. Lovændringer

13.1 Ved eventuelle lovændringer eller ved ændret praksis, forbeholder Motorkompagniet sig ret til at ændre i betingelserne

 

14. Lovvalg og værneting

14.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole. Værneting er Retten i Kolding.

 

15. Prisliste på fastsættelser

15.1 Se aktuelle priser for fastsættelse af registreringsafgift her – https://motorkompagniet.dk/nem-forhandsvurdering/

15.2 Risiko tillæg – Vurdering på den enkelte sag (Typisk 5 – 10 % af registreringsafgiften)

 

16. Satser for tillægsydelser

16.1 Hjemtransport – fra 3400,-

16.2 Toldsyn og syn – fra 795,-

16.3 Klargøring – fra 799,-

Se mere her – https://motorkompagniet.dk/import-service/

Skal vi kontakte dig?

Tag en snak med vores dygtige medarbejdere, og hør hvordan vi kan hjælpe dig.