Spring til indhold

Forretningssbetingelser

Nedenfor kan du læse de gældende forretningsbetingelser, når du handler med Motorkompagniet Aps.

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået
mellem Motorkompagniet ApS og kunder.

1.2 Betingelserne gælder for alle – både private og erhvervskunder, dog gælder
punkt 17 alene for erhvervskunder.

1.3 Derudover henvises til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler,
herunder reglerne om forbrugerkøb.

1.4 Ved ændringer eller fravigelser af disse betingelser, kræves der skriftlig
enighed mellem Motorkompagniet og Kunden.

2. Forretningsgrundlag og ydelser

2.1 Motorkompagniet driver konsulentvirksomhed og leverer i den forbindelse
tjenesteydelser til Kunden.

2.2 Motorkompagniets ydelse består blandt andet i at indhente en
værdifastsættelse af registreringsafgifter i henhold til registreringsafgiftsloven
samt sørge for, at der sker anmeldelse af værdifastsættelse til
Motorstyrelsen/Skattestyrelsen (herefter SKAT). Dette sker via en
samarbejdspartner.

2.3 Derudover yder Motorkompagniet rådgivning til køb af biler i ind- og udland.
Rådgivningen sker på baggrund af Kundens oplysninger og ønsker, og
Motorkompagniet kan derfor på vegne af Kunden bistå med rammerne
omkring køb af bil, herunder kontakt til sælger, forhandling og rådgivning af
vilkår og betingelser, gennemgang af dokumenter mv.

2.4 Motorkompagniet samarbejder med virksomheder, som er registreret efter
registreringsafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift hos
SKAT efter gældende lovgivning.

3. Aftalens indgåelse

3.1 Indgåelse af aftalen mellem Motorkompagniet og Kunden sker primært ved
henvendelse til Motorkompagniet i form af telefon eller e-mail eller udfyldelse
af kontaktformular via motorkompagniet.dk.
3/9

3.2 Ved bestilling af en ydelse accepterer Kunden at disse
“Forretningsbetingelser” er gældende for ydelsen.

4. Afgiftsberigtigelse og værdifastsættelse

4.1 Motorkompagniet fastsætter registreringsafgiften på køretøjer ved
afgiftsfastsættelse og afgiftsberigtigelse i samarbejde med en
samarbejdspartner. Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at
køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en
fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en
værdifastsættelse fra SKAT, kan anmeldelsen efter 90 dage vurderes på ny.

4.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter Kunden sig til at udlevere samtlige
dokumenter og oplysninger på køretøjet som Motorkompagniet anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som Motorkompagniet ikke er ansvarlige for, ligesom længere sagsbehandling kan
forekomme.

4.3 Når Motorkompagniet har modtaget de anmodet dokumenter og oplysninger
på køretøjet, indhenter Motorkompagniet en forhåndsvurdering på
registreringsafgiften og denne sendes til Kunden. Motorkompagniet
bestræber sig på at udlevere en bindende forhåndsvurdering til Kunden inden
for 24 timer på hverdage. Bindende forhåndsvurderinger sker skriftligt til Kunden.

4.4 En bindende forhåndsvurdering fra Motorkompagniet er alene gældende i 30
dage. Tilbuddet accepteres skriftligt pr. mail eller ved betaling af faktura til
Motorkompagniet. Såfremt acceptfristen overskrides, må Kunden påregne
køb af ny afgiftsfastsættelse.

4.5 Ved endelig afgiftsfastsættelse modtager Kunden faktura eller anden
betalingsinstrukser fra Motorkompagniet, bestående af en registreringsafgift,
ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt. nummerpladegebyr.

4.6 Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgift,
ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt. nummerpladegebyr), til
Motorkompagniet inden 30 dage. Såfremt betalingsfristen overskrides
bortfalder den bindende forhåndsvurdering. Efter betaling modtager Kunden
kvittering på værdifastsættelsen pr. mail, samt instrukser for afhentning af
nummerplader.

4.7 Kunden kan efter modtagelse af mailkvittering på værdifastsættelse,
henvende sig til en vilkårlig synsvirksomhed for udlevering af nummerplader.

4.8 Udlevering af nummerplader og/eller omregistrering af køretøjet, skal ske
senest 7 hverdage efter Kundens modtagelse af maikvittering. Såfremt denne
frist overskrides, forbeholder Motorkompagniet sig ret til at tilbagetrække
værdifastsættelsen og er i den forbindelse berettiget til at opkræve et
administrationsgebyr på kr. 500,00.

4.9 Ved henvendelse til en synsvirksomhed for udlevering af nummerplader,
medbringes blot original registreringsattest bestående af del 1 og del 2.
Kunden skal inden henvendelse til synsvirksomheden, tage stilling til valg af
forsikringsselskab, ejerens CPR-nummer samt valg af nummerpladetype
(med eller uden EU-mærke).

4.10 Eventuelle ekspeditionsgebyr hos den valgte synsvirksomhed afholdes af
Kunden alene.

4.11 Såfremt Kunden ikke overholder accept og/eller betalingsfristen på 30 dage,
frafalder fastsættelsen.

4.12 Motorkompagniet forbeholder sig ret til at indhente en genberegnet
afgiftsfastsættelsen, hvis der i perioden mellem det tidspunkt hvor
beregningen er foretaget og det tidspunkt hvor indregistreringen ønskes, er
foretaget ændringer i registreringsafgiftsloven eller anden relevant
lovgivning.

5. Forhåndsvurdering

5.1 Kunden anmoder om forhåndsvurdering på www.motorkompagniet.dk

5.2 Motorkompagniet kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som Kunden
overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikkeindregistreret køretøj som befinder i Danmark. Forhåndsvurdering er
gældende i 30 dage.

5.3 Der skal uden undtagelse ske en forhåndsvurdering af køretøjet inden den
endelige værdifastsættelse finder sted hos SKAT.

5.4 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra Kundens oplysninger og dokumenter
på det aktuelle køretøj. Motorkompagniet kan ikke holdes ansvarlig for
fejlagtige oplysninger eller handlinger fra Kunden. Dette gælder endvidere
konsekvenserne af en forhåndsvurdering baseret på baggrund af Kundens
fejlagtige oplysninger. Den estimerede handelspris samt nypris kan ved den
endelige fastsættelses ændres.

5.5 Motorkompagniet forholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen
inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i
regelgrundlaget som har, eller kan have, effekt på forhåndsvurderingen.

5.6 Vælger Kunden at få en forhåndsvurdering af Motorkompagniet, anses
tilbuddet for bindende i 30 dage fra Kundens modtagelse af tilbuddet.

5.7 Tilbuddet inkluderer registreringsafgift, nummerplader, risikotillæg, og moms.
Ønsker Kunden andre ydelser inkluderet i tilbuddet, såsom toldsyn,
hjemtagelse mv., så skal dette påregnes som en merudgift. Se gældende
priser på www.motorkompagniet.dk/import-service/

5.8 Accepteres en forhåndsvurdering og dermed afgiften, accepterer Kunden
Motorkompagniets forretningsbetingelser som findes på
www.motorkompagniet.dk.

6. Formidling af rapporter om køretøjer

6.1 Motorkompagniet formidler rapporter om køretøjer udført af professionelle
leverandører i Europa, som Kunden kan vælge at anvende som grundlag for
køb af køretøj.

6.2 Motorkompagniet er på ingen måde part i en sådan aftale, og er alene
formidler af rapporter. Aftale om Kundens køb af en rapport, er således alene
en aftale mellem Kunden og leverandøren.

7. Indkøb af køretøj på baggrund af fuldmagt

7.1 Motorkompagniet kan indkøbe et givent køretøj på vegne af Kunden, når
Kunden forinden har afgivet skriftlig fuldmagt til Motorkompagniet.
Fuldmagten indebærer dermed, at Motorkompagniet kan indgå bindende
aftaler om køb af et køretøj på vegne af Kunden.

7.2 Kundens afgivelse af skriftlig fuldmagt indebærer også, at Motorkompagniet
kan indgå aftaler om transport af køretøjet til Danmark samt andre relevante
ydelser som er forbundet med indkøb og transport af køretøjet til Danmark.
Det præciseres, at en købsaftale omkring et køretøj alene indgås mellem
sælgeren af køretøjet og Kunden. Motorkompagniet er alene fuldmagthaver
og rådgiver, og kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler eller
fejl ved køretøjet. Således kan Motorkompagniet ej heller stilles til ansvar for
beskadigelser og forsinkelser, som måtte blive påført køretøjet under
transport, da Motorkompagniet ikke er part i disse aftaler.
6/9

7.3 Da Motorkompagniet ikke på nogen måde er part i aftalen, foregår
betalingstransaktionen således alene mellem Kunden og sælgeren af
køretøjet.

8. Hjemtagelse

8.1 Motorkompagniet tilbyder Kunden at formidle hjemtagelse af køretøjet.

8.2 Motorkompagniet er alene formidler, og en aftale om hjemtagelse indgås
således mellem Kunden og den aktuelle transportvirksomhed.
Motorkompagniet er således ikke part i en sådan aftale.

8.3 Uoverensstemmelser og eventuelle krav mellem Kunden og aktuelle
transportvirksomhed vedrørende mangler, skader eller forsinkelser, er
Motorkompagniet uvedkommende, og skal løses parterne imellem.

9. Priser og betalingsbetingelser

9.1 Samtlige priser oplyst af Motorkompagniet er inklusive moms, såfremt den
pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

9.2 Betaling af Motorkompagniets gebyr og risikotillæg sker sammen med
Kundens betaling af registreringsafgift samt nummerpladegebyr. Ved betaling
accepteres gebyrerne i sin helhed.

9.3 Fakturering af forhåndsvurdering opdeles med registreringsafgift, risikotillæg,
ekspeditionsgebyr og evt. nummerpladegebyr.

9.4 Risikotillæg går til eventuelle differencer mellem den accepteret estimeret
registreringsafgift og den endelige registreringsafgift samt betaling for
værdiansættelsen via en samarbejdspartner. Der vil ikke opkræves yderligere
eller tilbagebetales gebyrer, såfremt der sker regulering af
registreringsafgiften eller ej.

9.5 Ved eventuelle reguleringer fra SKAT, vil Kunden ikke opkræves differencen
fra reguleringen.

9.6 Se aktuelle priser for fastsættelse af registreringsafgift på:
https://motorkompagniet.dk/nem-forhandsvurdering/ samt priser for
tillægsydelser som f.eks. hjemtransport, toldsyn og syn samt klargøring på:
https://motorkompagniet.dk/import-service/.

10. Fortrydelsesret

10.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen
af varer eller tjenesteydelser købt online. En række varer og ydelser er dog
undtaget fra fortrydelsesretten, hvilket fremgår nedenfor af afsnit

10.2 Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du sende en utvetydig
meddelelse herom til Motorkompagniet inden udløbet af fortrydelsesfristen.

10.3 Du kan også benytte standardfortrydelsesformularen:
Til Motorkompagniet ApS, CVR-nr. 44198932[indsæt], H.C. Ørsteds Vej 18 6000 Kolding, mail: info@motorkompagniet.dk:

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende
i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/levering af følgende
tjenesteydelser:

Bestilt den /modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på
papir):
Dato:

10.4 Individuel konsulentydelse, herunder forhåndsvurdering

10.4.1 Individuel rådgivning samt konsulentydelser er ikke omfattet af
fortrydelsesretten.

10.4.2 Kunden har derfor alene indtil betaling af faktura en fortrydelsesret. Efter
dette tidspunkt kan Kunden ikke fortryde aftalen. Såfremt Kunden ønsker at
gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden hurtigst muligt give skriftlig
meddelelse herom til Motorkompagniet.

11. Reklamation og mangler

11.1 Købelovens regler om mangler samt reklamationer finder anvendelse.

12. Ansvarsbegrænsning og forbehold

12.1 Motorkompagniet tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i
forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

12.2 Motorkompagniets ansvar over for Kunden er alene begrænset til at omfatte
et direkte tab og er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden
betalte gebyr til Motorkompagniet.

12.3 Motorkompagniet indestår for ethvert forhold mellem Motorkompagniet,
samarbejdspartnere og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for
eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelse til SKAT.

12.4 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet
værdifastsættelse.

12.5 Motorkompagniet søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse
hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer. Motorkompagniet afgiver
imidlertid ingen garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab
grundet længere ekspeditionstid.

13. Forhold til SKAT

13.1 Motorkompagniets samarbejdspartnere er registreret hos SKAT i henhold til
registreringsafgiftslovens §15 og har stillet sikkerhed overfor SKAT for
Motorkompagniets forpligtelser jf. reglerne i registreringsafgiftsloven.

13.2 Motorkompagniet friholder Kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse
med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.

13.3 Straks Kunden har overført registreringsafgiften til Motorkompagniet,
indestår Motorkompagniet for at betalingen til SKAT sker regelmæssig og
efter gældende regler via samarbejdspartnere.

14. Lovændringer

14.1 Ved eventuelle lovændringer eller ved ændret praksis, forbeholder
Motorkompagniet sig ret til at ændre i betingelserne

15. Klageadgang

15.1 Du har mulighed for at få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til
vores kundeservice på info@motorkompagniet.dk eller på tlf. 39 39 31 71.

15.2 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan derudover indgives til Center
for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til
Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Læs mere på
www.naevneneshus.dk.

15.3 For at kunne klage, skal ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst
1.110 kr. og højst 100.000 kr.

15.4 Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

15.5 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en
klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EUland. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en
klage skal du angive mail: info@motorkompagniet.dk .

16. Lovvalg og værneting

16.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige
domstole. Værneting er Retten i Kolding eller ved forbrugerværneting.

17. Vilkår for erhvervsdrivende

17.1 Fortrydelsesret

17.1.1 Der gælder ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

17.2 Reklamationer og mangler

17.2.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte
som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel,
skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde
have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere
gøre manglen gældende. Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller
foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart
efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige
mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til
kun at modtage den angivelige defekte del.

17.3 Anvarsbegrænsning

17.4 I tillæg til ansvarsbegrænsningen i punkt 12 gælder der yderligere, at et
erstatningskrav overfor Motorkompagniet ikke kan overstige fakturabeløbet,
idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler.
*****
I er altid velkommen til at kontakte os på info@motorkompagniet.dk.
14. juli 2023